گردونه ی حسین کیوانی kpr - rafsanjan
حسین کیوانی (تبلیغ)

پسته شکن با راندمان بالا

دستگاه پسته مغز کن در دو نوع بادکش دار و بدون بادکش مناسب انواع پسته دهن بست،گو و رو آبی نوع بادکش دار: دارای 3 الکترو موتور 1 الی 3 اسب راندمان 40 الی 40 الی 110کیلوگرم درساعت بستگی به نوع پسته و انس مغز قابل تنظیم تا 0.2 میلیمتر_توری 8.5 _9_9.5 توپی 52 مستقیم نوع بدون بادکش: الکترو موتور بیشتر ..
حسین کیوانی (تبلیغ)

پسته شکن با راندمان بالا

دستگاه پسته مغز کن در دو نوع بادکش دار و بدون بادکش مناسب انواع پسته دهن بست،گو و رو آبی نوع بادکش دار: دارای 3 الکترو موتور 1 الی 3 اسب راندمان 40 الی 40 الی 110کیلوگرم درساعت بستگی به نوع پسته و انس مغز قابل تنظیم تا 0.2 میلیمتر_توری 8.5 _9_9.5 توپی 52 مستقیم نوع بدون بادکش: الکترو موتور بیشتر ..
حسین کیوانی (پست)

 |